OTP
American Express
Mastercard Maestro
Mastercard
Mastercard Electron
VISA
VISA Electron

OPEN024 online áruház és hirdetési rendszer ÁLTALÁNOS Szabályzata OPÁSZ

( A Showman Team Kft. / 1037Budapest Bécsi út 85./által üzemeltetett OPEN024.HU online áruház és hirdetési rendszer felhasználoi szabályzata. Az "Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással a hirdető.értékesitő/továbbiakban:Felhasználó a regisztráció során szerződést köt az A Kereskedő Magazin Kft-vel, elfogadva a jelen OPÁSZ feltételeit Az A Showman Team  Kft (a továbbiakban:OPEN024) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az OPEN024.hu oldalán rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. 

I. Regisztrálás
Az OPEN024 online áruház és hirdetési rendszer és szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

1      18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

2      14. életévét betöltött kiskorú személy, ám saját keresettel önállóan rendelkezik az OPEN024 által működtetett online áruház és hirdetési rendszer használata során, vagy

3      gazdálkodó szervezet képviselője;

4      és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az OPEN024, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az OPEN024 online áruház és hirdetési rendszer használatából kizárni.

Az OPEN024 regisztrácio folyamata: A regisztrációt követően a Felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik termék és szolgáltatási hirdetés feltöltésére,adminisztárcios felületének,ugymint adatok,hirdetések,pénzügyek kezelése és importálás tömeges termékfeltöltésre.


II. Díjak és számlázás

1      Díjmentes : regisztráció, email ismertetők és hírlevelek, vásárlás, ajánlatkérés, levelezés,és az oldalakon megjelölt terjedelmü és nevezett termékek szolgáltatások-magánszemélyek egyedi hirdetése ha nem vesz igénybe különszolgáltatást

2      Díjköteles : OPEN024 az általa működtetett online áruház és hirdetési rendszer piacterének egyes szolgáltatásainak igénybe vétele esetén szolgáltatási díjakat számol fel. Az ilyen típusú szolgáltatások listája és a szolgáltatások díjtételei az áruház online felületén megtalálhatoak.
illetve a terméktől,szolgáltatástól függöen a Felhasználóval kötött megállapodás szerinti mértékü.
A közvetitői kereskedelem szolgáltatás elfogadása az adatlap Jutalékos opciójának bejelölésével rögzíthető,de a szolgáltató visszaigazolásáig nem aktiválódik.

OPEN024 jogosult az aktuálisan közölt díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni , legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

OPEN024 elektronikus számlát készít. A digitálisan aláírt, adóigazgatási azonosításra alkalmas, az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok szerint kiállított elektronikus számla az aktuális, a a termékfeltöltés indításakor irányadó díjtáblázat alapján kalkulált díjakat tartalmazza. Az elektronikus számla a személyes menü tranzakció történet menüpontjából tölthető le.Az OPEN024 papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában meg kell őrizni.
A kiállított számlák fizetési határideje 14 naptári nap. A fizetés teljesítési napja OPEN024 számláján lévő jóváírás napja.

A számla rendezése történhet átutalással, terminálon keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy egyéb elektronikus fizetés útján, vagy postai készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) történő befizetéssel a Felhasználó választásának megfelelően. A banki átutalás költségei a Felhasználót terhelik.A kiküldött elszámolással kapcsolatos módosítási igényeket a Felhasználó (pl. meghiúsult tranzakciók kiszámlázott díjtételei) a számlán jelzett fizetési határidőn belül jelentheti be. Ennek elmulasztása esetén további egyeztetésre, számlareklamációra nincs lehetőség.

Amennyiben OPEN024 által kiküldött számla rendezése nem történik meg a számlán jelzett fizetési határidőn belül, OPEN024 , a fizetési határidő lejártát követő 7. napon fizetési felszólítást küld email üzenet formájában a Felhasználónak. A fizetési felszólításban megjelölt további 7 napos fizetési határidő teljesítésének hiányában OPEN024 a Felhasználó felhasználói jogosultságait ideiglenes tiltás alá helyezi, amiről email üzenet formájában tájékoztatja a Felhasználót. A jogosultságok tiltásának feloldására kizárólag a kötelezettségek rendezését követően kerülhet sor. A második fizetési felszólításon szereplő fizetési határidő túllépésének 7. napján a fennálló kötelezettségeket OPEN024 követelésbehajtó partnereihez adhatja át behajtásra. A követelésbehajtás költségei a nem fizető ügyfelet terhelik, amelyek a követelésbehajtó partner által kibocsátott számlán jelennek meg terhelésként. A követelésre átadott összeget kizárólag a követelésbehajtó partnernek az általa kiállított számla alapján lehet kiegyenlíteni! A követelésbehajtás eredménytelensége esetén OPEN024 peres úton érvényesítheti követelését.

Fizetési felszólítást OPEN024 a Felhasználó által a regisztrációs adatoknál megadott e-mail címre, vagy mobiltelefonszámra küldött SMS-ben tesz meg, mely írásbeli értesítésnek minősül.

OPEN024 , a Felhasználó pozitív egyenlege esetén pénzt vissza nem térít, kivéve, ha a Felhasználó regisztrációját visszavonhatatlanul megszünteti, vagy kizárásra kerül és tartozása nem áll fenn, sem a megszűnt felhasználónév alatt, sem más felhasználónéven. OPEN024 visszatérítést csak OPEN024 által meghatározott nyilatkozatmintával megegyező tartalmú, legalább teljes bizonyító erejű (pl. cégszerűen, vagy 2 tanú által aláírt) magánokirat alapján teljesít. Nyilatkozatmintát OPEN024 ügyfélszolgálata biztosít a Felhasználó megkeresése alapján.

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Itélőtábla illetve a Fővárosi Itélőtábla kizárólagos illetékességét. A jelen OPÁSZ-re és OPEN024 által működtetett online áruház és hirdetési rendszerre a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki.

III. Felhasználói kötelezettségek
 termék feltöltése, eladás,fizetés

III/1 OPEN024 által működtetett online áruház és hirdetési rendszeren termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag a  regisztrációt követően jogosult.

III/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

III/3. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres értékesités esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át vevőnek.

III/4. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag az értékesitési terméklapon megjelölt árat kérheti el

OPEN024 által működtetett áruházban a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

III/5. A Felhasználónak, mint eladónak OPEN024   online áruház és hirdetési rendszeren tett ajánlat szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek, vagyis az ettől való elállás nem lehetséges.

III/6. Nem megengedett olyan eladás meghirdetése amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, a fizetendő jutalék, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

III/7. Termékfeltöltésnél csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet azt megjelentetni.

III/8 A termék meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Akeresőszavakat tartalmazó ajánlatokat  OPEN024 eltávolítja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában értékesitést indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszünteti.

III/9. Kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás hirdethető meg

III/10 A Jutalékos közvetői kereskedelmi értékesités akként müködik,hogy a vásárló az open024.hu oldalon a Felhasználó által meghirdetett terméket,szolgáltatást szerződésszerüen megvásárolja,melyről a Felhasználónak együdejü értesitést küldünk.A Termék és szolgáltatás eljuttatása és az ellenérték megfizettetése Felhasználó jogköre és kötelezettsége.A közvetitői kereskedelem szolgálatásban elhelyezett termék és szolgáltatás minőségéért a Felhasználó szavatol.
A létrejött vásárlás után számitja fel és számlázza ki Felhasználó felé az OPEN024 a megállapodott közvetitői jutalékot.

III/A Üzemeltetői nyilatkozat az OPEN024/szolgáltató/ által működtetett online áruház és hirdetési rendszeren történő bankkártyás fizetés feltételéről.
Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Bank a szerződés tárgyát képező internet áruházat megvizsgálja, különös tekintettel az alábbi szempontokra.

I. Az elfogadható bankkártyák emblémája feltüntetésre került.

II. A vásárló számára jól látható és érthető módon feltüntetésre került:
- A szolgáltató neve, amennyiben a szolgáltató nem természetes személy, képviselőjének neve
A szolgáltató székhelye, telephelye;
A Showman Team Kft. / 1021.Budapest Hűvösvölgyi út 14.fszt.1.
A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: showmanteam.kft@gmail.com
Ha szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószáma: 24103664-2-41
A szerződés tárgyának (áru, szolgáltatás) lényeges tulajdonságai. A vásárló egyértelmű információt kap-e a megvásárolandó termékről, a főbb, jellemző minőségi paraméterekről
A termék bruttó fogyasztói ára magyar forintban. Amennyiben forinttól eltérő devizanemben is feltüntetésre kerülnek az árak, az a tény, hogy a kártyabirtokos terhelése forintban történik, az egyéb árak csak informatív jellegűek.
Tájékoztatás arról, hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe vevőhöz történő eljuttatás minden költségét. (csomagolási, kezelési, postaköltség, egyéb tételek)
Az a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - általános szerződési feltételek, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, továbbá az, hogy ezek a szerződés elektronikus úton hol hozzáférhető.
A szállítási határidő, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételei; felhasználo által megadottak szerinti
Az utólagos elállás (A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.), áruvisszavét lehetősége: a felhasználo által megadott feltételek szerinti
Az ügyfélszolgálat címe, elérhetősége, reklamáció lehetősége, az értékesítő azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címe, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti.
A szavatosság, illetve a jótállás feltételei, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítása a felhasználo által megadott feltételek szerinti

III. A vásárlói kosár összeállítása után a vásárlónak lehetősége nyílik-e a kosár utólagos módosítására.

IV. A szolgáltató köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa megteendő óvintézkedésekről.

V. A fejlesztés elkészültével lehetséges-e teszt tranzakció, végrehajtható-e. Elfogadó tudomásul veszi, hogy amennyiben az internetes áruház nem felel meg a fentiekben megfogalmazott követelményeknek és/vagy nem lehetséges teszt vásárlási tranzakciót végrehajtani, a Bank nem járul hozzá az éles üzemű induláshoz, és nem adja át az éles induláshoz szükséges kulcspárt, amíg Elfogadó a szükséges módosításokat el nem végzi.


III/B. Bankkártyás fizetésnél használható bankkártya típusok

Már Maestro kártyájával
is vásárolhat az interneten!

Tisztelt Vásárlónk!

Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó
rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett,
a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs
birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:


Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)

Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön
kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)
Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:


MasterCard (dombornyomott)

Visa (dombornyomott)

American Express (dombornyomott)

Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes
használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön
természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.

Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele,
hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát.
Kérjük, konzultáljon a bankjával!
Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard
Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó
bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a
fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati
dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata

megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia.
Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az

azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és
visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

www.otpbank.hu

06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666


Vásárlás:

III/11. OPEN024 által működtetett online áruház és hirdetési rendszer az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az ajánlatához kötve marad.

IV. OPEN024 , mint közvetítő

IV/1. OPEN024 online áruház és hirdetési rendszer működtetését OPEN024 közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. OPEN024 semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott áruház piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a piactéren elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Ezért OPEN024 nem felel az általa működtetett online áruház piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. OPEN024 nem felel továbbá az általa működtetett online áruház piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

IV/2. OPEN024 nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti OPEN024 mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

IV/3. A Felhasználó által az online áruház piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat OPEN024 jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken OPEN024 jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online áruház piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

IV/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. OPEN024 online áruház piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben az online áruház és hirdetési rendszer piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden OPEN024 által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és OPEN024 érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban OPEN024 jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés OPEN024 nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az OPEN024 az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

IV/5. Amennyiben OPEN024 online áruház piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy OPEN024 a hirdetést eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. OPEN024 a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

IV/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés OPEN024 -tól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik leOPEN024 azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). OPEN024 által működtetett online áruház piactéren keresztül elérhető szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy OPEN024 nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások az OPEN024 márkanév alatt érhetőek el.

V. Tiltott termékek és szolgáltatások
OPEN024  online áruház és hirdetési rendszer piactéren tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése,meghirdetése

1      veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

2      gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

3      alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

4      lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

5      hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

6      hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

7      olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

8      szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

9      emberi szerv, szövet;

10    engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

11    értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

12    üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

13    kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

14    bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

15    egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

16    vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

17    aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

18    TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

19    olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

20    online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve a Vatera azonosítókat is;

21    személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

22    minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

23    durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.

24    választási kopogtato cédula,vagy bármilyen hatosági jogkörbe tartozo irat,nyomtatvány,kiadvány

 

Az alábbi termékek, áruk meghirdetéséhez,értékesitésre ajánlásához a következő további feltételeknek kell teljesülniük:

Termékfajta
További feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

Állatok

Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

-

Dohányipari termékek/kellékek

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó az aukció listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés megjelentetésével kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket

Alkoholtartalmú italok

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés megjelentetésével egyidejüleg kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés megjelentetésével egyidejüleg kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, vagy nem másolt.

Fegyver

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária, vagy az Antik, műtárgy, régiség kategóriákban, az erre a célra meghatározott alkategóriában lehet hirdetni.

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

OPEN024 fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy további információ törlésére amennyiben az OPEN024 értelmezése szerint ellenkezik OPEN024 online áruház és hirdetési rendszer   megfelelő használatával.

Engedélyköteles termék esetén az eladó köteles a terméklapon feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

OPEN024 kizárja a piactér használatából azokat a felhasználókat, akik 2 hónapon túli lejárt, pénzügyileg teljesen nem rendezett tartozással állnak OPEN024 szemben.

VI. Korlátozások

 

VI/1. OPEN024 fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt OPEN024 jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

VI/2. OPEN024 fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely OPEN024 értelmezése szerint ellenkezik az online áruházi piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint OPEN024 szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

1.információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

2.információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

3.információ, amely a OPEN024-el kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

VII. Személyes adatok védelme

VIII/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a OPEN024 a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VIII/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a OPEN024csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a OPEN 024 fejlesztéséről, az online áruház és hirdetési rendszer piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, OPEN024 szolgáltatásairól, valamint OPEN024 hivatalos értesítésekről.

VIII/3. OPEN024 hírlevél szolgáltatásáról bármikor leiratkozhat személyes menüje vagy ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján.

VIII/4. A Felhasználóról OPEN024 által nyilvántartott adatok, OPEN024 által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, OPEN024 az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

OPEN024 a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére OPEN024 köteles a szükséges személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő megjelenés jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén,adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét OPEN024 által működtetett online áruház és hirdetési rendszer piactéren megjelenő információ sérti, úgy a 2001. évi CVIII. törvény értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja OPEN024 a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.